Vernieuwing 110Morgen

Habion is in 2021 begonnen met de plannen voor het veld aan de Apollostraat, dat al 10 jaar braak ligt. Ooit (tot 2009) stond hier de Apolloflat en het kantoor van Bouwvereniging Onze Woning. Er waren aanvankelijk al plannen, maar die konden nooit tot uitvoer komen. Nu kan dat wel. We willen daar graag wijkbewoners bij betrekken. De vernieuwing van de Apollostraat past volledig bij de visie van Habion om in de hele wijk 110Morgen flink te vernieuwen. Een prachtige wijk waar mensen graag wonen.

Samenwerking en draagvlak
Om dat doel te bereiken zijn niet alleen forse investeringen nodig. Aan de basis liggen bewonersvertrouwen en een goede samenwerking met alle in de wijk werkzame organisaties, zoals de gemeente Rotterdam, het welzijnswerk, de bewonersvereniging 110Morgen en in de wijk werkzame ondernemers. Daarom heeft Habion vanaf moment één het buurtverbeterplan van de gemeente omarmd. Dit hele proces loopt parallel aan de plannenmakerij voor de nieuwbouw aan de Apollostraat.

Meer projecten
Zoals gezegd is de nieuwbouw aan de Apollostraat het eerste van een reeks van projecten voor de komende jaren. Het gaat dan over verduurzamings- en sloop/nieuwbouwprojecten.

Samenwerkingen

Bewonersorganisatie 110-Morgen

De Bewonersorganisatie 110-Morgen is een organisatie, die bestaat uit vrijwilligers uit de wijk 110-Morgen en omgeving. Ook het bestuur is onbezoldigd. Het doel van de organisatie is belangenbehartiging van de wijkbewoners en het bevorderen van bewonersparticipatie én de sociale cohesie in de wijk. Wij doen dit vanuit de Wijkwinkel aan Minervaplein 96. Daar kunt u terecht voor allerlei informatie over de wijk of met uw persoonlijke problemen. De medewerkers van de organisatie staan klaar om u daarbij te helpen. Vrijwilligers, die de organisatie willen helpen zijn altijd welkom. Signalen over klachten en verbeteringen die u heeft over de wijk zijn welkom. Deze kunnen wellicht helpen om onze wijk “110-Morgen” schoon, veilig en leefbaar te houden.

Over Habion

Habion is een woningcorporatie gespecialiseerd in huisvesting voor ouderen. Als maatschappelijk belegger biedt Habion ouderen huisvesting waar ze zich thuis voelen. Verspreid over heel Nederland bezit Habion op ruim 120 locaties meer dan 11.000 wooneenheden voor ouderen; zelfstandige woningen en wooneenheden in verzorgingshuizen.

Het is onze missie om ouderen een veilig en comfortabel thuis te bieden. Extra aandacht hebben we daarbij voor de kwetsbare ouderen. Bij het beheer en in de ontwikkeling van nieuwe projecten vragen we regelmatig wat ouderen zelf willen en kunnen. Zo komen we uit op nieuwe woonvormen en tevredener wonende ouderen.

Gemeente Rotterdam

In 110-Morgen staan veel oude huizen, vooral uit de jaren ’60, en er wonen relatief veel Rotterdammers die moeite hebben om mee te komen in de huidige tijd. Er is vergeleken bij andere delen van Hillegersberg veel werkloosheid en er zijn veel ouderen en (hang) jeugd, die weinig zelfredzaam zijn. Ook heeft de buurt te maken met verzakkingen, waardoor het geheel er onverzorgd uitziet en gevaarlijk is voor ouderen in verband met valgevaar. Ook is er sprake van wateroverlast op straat en soms in kelders. Tegelijkertijd is 110-Morgen een buurt waar veel kansen liggen. Er is een sterk sociaal netwerk van organisaties en bewoners aanwezig dat zich hard maakt voor de buurt. Daarnaast is 110-Morgen aangewezen als één van de buurten die kansrijk is om aardgasvrij te worden in de Rotterdamse Transitievisie Warmte (TVW). En de buurt kent ook een grote diversiteit van woningen en bewoners.