Buurtverbeterplan

110-Morgen
110-Morgen is een buurt in Hillegersberg Noord, Rotterdam. De buurt kampt met uiteenlopende opgaven, die in het buurtprofiel onzichtbaar zijn omdat Hillegersberg-Noord als geheel goed scoort. Tegelijkertijd is er veel energie aanwezig bij de professionele partijen en bewoners uit de buurt. De opgaven en energie moeten verenigd worden, zodat we samen kunnen werken aan een toekomstbestendig 110-Morgen.

Opgaven
In 110-Morgen staat verouderde woningbouw uit de jaren ‘60 en wonen Rotterdammers die in armoede leven, waar problemen zijn in de gezinssituatie en opvoeding en waar een grote groep mensen met mentale klachten kampt. Ook is er sprake van relatief hoge werkloosheid. De buurt kent veel ouderen en (hang) jeugd, die weinig zelfredzaam zijn.

Op fysiek vlak heeft de buurt te maken met een verzakte buitenruimte met een grote verzakkingssnelheid. Woningcorporatie Habion heeft veel bezit in 110-Morgen en investeert de komende jaren in renovatie en nieuwbouw in de buurt om deze verzakking tegen te gaan. Door de verzakking ziet de buitenruimte er onverzorgd uit en is gevaarlijk voor ouderen in verband met valgevaar. Ook is er sprake van wateroverlast door de lage ligging van de buurt ten opzichte van het omliggende gebied.

Kansen
Tegelijkertijd is 110-Morgen een buurt waar veel kansen liggen. Er is een sterk sociaal netwerk aanwezig dat zich hard maakt voor de buurt. Daarnaast is 110-Morgen is aangewezen als één van de buurten die kansrijk is om aardgasvrij te worden in de Rotterdamse Transitievisie Warmte (TVW).

De uitdaging is om de sociale en fysieke opgaven en kansen gezamenlijk op te pakken. Werk met werk maken. Dit draagt bij aan community building, bewustwording van de leefomgeving en werkgelegenheid en geeft de bewoners perspectief.

Buurtverbeterplan
Wethouder Kathmann heeft tijdens een bezoek aan de buurt de vraag gesteld of de gemeente een integraal buurtverbeterplan voor 110-Morgen kan opstellen, waarin sociale, fysieke en veiligheidsissues worden aangepakt. Naast het aanpakken van de problematieken, zien wij kans voor het toekomstbestendig inrichten van de wijk. Het plan

van aanpak om te komen tot dit buurtverbeterplan is vastgesteld door de directie van de gemeente Rotterdam. Naast het aanpakken van de opgaven in de buurt moet het buurtverbeterplan ook het buurtgerichte werken versterken. Het eindresultaat van het buurtverbeterplan is een beschrijving van de opgaven in 110-Morgen en de

set van uitvoeringsmaatregelen die gezamenlijk een antwoord geven op de opgaven in de buurt.

Het buurtverbeterplan kent de volgende randvoorwaarden:

  • Het Buurtverbeterplan moet eind 2021 gereed zijn;
  • Over Morgen ondersteunt Ronald van Wingerden, de projectleider van het Buurtverbeterplan, op zowel procesmatig als inhoudelijk vlak;
  • Het buurtverbeterplan moet tot stand komen in participatie met en draagvlak hebben van de bewoners en stakeholders in de buurt.

Buurt aan Zet
Bij het tot stand komen en uitvoeren van het buurtverbeterprogramma worden de ingrediënten vanuit het programma ‘Buurt aan zet’ gebruikt:

  • Opbouwen van een brede buurtvertegenwoordiging;
  • Organiseren van vroegtijdige participatie en dialoog;
  • Inzetten van laagdrempelige (digitale) participatie instrumenten;
  • Uitbreiden van de mogelijkheden in participatief begroten;
  • Opbouwen en uitbouwen interne samenwerkingsrelatie in en voor de buurt.

Het Buurtverbeterplan voor 110Morgen is opgesteld door Bureau Over Morgen in nauwe samenwerking met bewoners, gemeente Rotterdam en woningcorporatie Habion.